Algemene voorwaarden

Art. 01 Deelname aan de lessen.

Om deel te kunnen nemen aan de zwemcursus A dient de leerling minimaal 4,5 jaar te zijn bij aanvang van de cursus.

Art. 02. Garantiebepalingen pakketten

Wanneer u ervoor heeft gekozen het A pakket in een keer af te nemen heeft u recht op onze garantieregeling. Deze houdt in dat wanneer een leerling na afloop van een cursus niet direct kan afzwemmen, er voor de vervolglessen geen extra kosten in rekening worden gebracht.
Wanneer een kind psychische en/of lichamelijke beperkingen heeft kan hij/zij niet onder de garantie vallen. Dit kan van tevoren door de ouders worden aangegeven, maar ook gedurende de lessen naar boven komen!! Dit betekent dat alle extra lessen die nodig zijn voor het behalen van het diploma in rekening worden gebracht.
Indien u heeft gekozen voor periodieke betaling heeft u geen recht op onze garantieregeling. U betaalt voor alle lessen die de leerling nodig heeft voor het behalen van het diploma.
Wanneer er meer dan 2 lessen worden gemist vervalt de garantie.

Art. 03. Inschrijven en betalingen.

Inschrijven kan telefonisch en via de website. De inschrijving is pas definitief als de inschrijfkosten van €32,50 zijn voldaan. Bij deze kosten zijn inbegrepen het aanvragen van het A en B examen t.z.t. en het proefzwemmen de week er aan voorafgaand.
Bij aanvang van de cursus dient bij de keuze voor een pakket het gehele bedrag te zijn voldaan.

Art 04. Restitutie inschrijfgeld en/of lesgelden.

Indien u na de inschrijving wilt annuleren ontvangt u uw inschrijfgeld niet terug.
Indien u heeft gekozen voor een pakket en de betaling is reeds voldaan, is het mogelijk tot 1 maand voor aanvang van de betreffende zwemcursus te annuleren en ontvangt u 75% van het bedrag retour. Indien u later dan één maand voor aanvang van de zwemcursus of tijdens de zwemcursus wilt annuleren is restitutie van lesgeld niet mogelijk.
Op periodieke betalingen die reeds zijn voldaan worden ontvangt u geen restitutie.

Art 05. Betalingsvoorwaarden

Betaling van een gekozen pakket geschiedt voor aanvang van de eerste cursus. Er wordt hiervoor voor voorafgaand aan de cursus aan de cursus een factuur gestuurd.
Periodieke betalingen geschieden alleen via overmaken per bank rond de 1e maand.

Art 06. Niet tijdige betaling

Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde neemt Zwemschool de Walvis de volgende stappen:
Verzenden van een eerste herinneringsfactuur
Verzenden van een tweede herinneringsfactuur, lessen worden tijdelijk beeindigd.
Verzenden van een ingebrekestelling, de klant is hiervoor €5,00 aan administratiekosten verschuldigd.
Inschakeling van een incassobureau. De klant is gehouden de kosten die aan Zwemschool de Walvis voor de inschakeling van een incassobureau moet maken, aan Zwemschool de Walvis te vergoeden. Deze kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van €40,00.
Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen wordt de deelnemer de toegang tot de zwemlessen ontzegd tot de achterstand is voldaan. Eventuele lessen die dan extra nodig zijn voor het behalen van het diploma worden in rekening gebracht.

Art 07. Opzeggen

Opzegging dient te geschieden per mail of per brief. De opzegtermijn (alleen voor periodieke betaling) bedraagt minimaal 1 volledige kalendermaand en kan enkel tegen de 1e van de maand. Opzeggingen per mail dienen gezonden te worden naar info@zwemschooldewalvis.nl. De klant ontvangt een bewijs van uitschrijving.
Opzeggingen per brief dienen te worden gezonden aan het adres van Zwemschool de Walvisl, Rohofstraat 87, 7604 AL te Almelo. De klant ontvangt binnen 14 dagen schriftelijk een bewijs van uitschrijving.

Art. 08. Uitsluiting deelname

Uitsluiting van deelname aan een cursus of les kan plaatsvinden indien:
– het gedrag van een deelnemer of ouder het lesgeven van de overige deelnemers belemmerd
– indien de aanwijzingen van de instructeur structureel worden genegeerd of niet worden geaccepteerd.
Uitsluiting van deelname aan de zwemlessen kan tevens plaatsvinden bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen.

Art 09. Niet gevolgde lessen

Indien er is gekozen voor een pakket kunnen er 2 lessen worden gemist. Worden er meer lessen gemist, dan vervalt de garantie.
Indien u heeft gekozen voor periodieke betaling worden lessen die vanwege incidentele ziekte of afwezigheid om andere redenen worden gemist, niet verrekend noch vergoed.

Bij lesuitval ten gevolge van reguliere schoolvakanties of algemeen erkende feestdagen heeft de deelnemer geen recht op het inhalen van de de les of op restitutie va lesgelden. In een aantal schoolvakanties (kerst-, mei,- zomervakantie) worden er in beginsel geen lessen gegeven, en deze lessen worden ook niet berekend. Zwemschool de Walvis behoudt het recht de prijs aan te passen, deze wordt minimaal een maand voorafgaand aangeven.

Art 10. Veiligheid.

Alle lessen worden met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid voorbereid en gegeven.
Eventuele lichamelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s dienen bij aanvang van de betreffende zwemcursus aan de zwemonderwijzer doorgegeven te worden. Dit is nodig om de instructeurs in de gelegenheid te stellen de lessen zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Art 11. Privacybescherming.

Alle persoonsgegevens of vertrouwelijke informatie worden met respect voor uw privacy behandeld conform de WBP (wet bescherming persoonsgegevens). Beschikbare gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.

Art 12. Slotbepalingen.

Bij inschrijving voor een cursus bij de Zwemschool de Walvis aanvaardt u deze Algemene Voorwaarden.

De meest recente versie wordt te allen tijde gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Afwijken van deze Algemene Voorwaarden uitsluitend middels schriftelijke toezegging van de eigenaar.

Versie 00210-2013/2014

Locatie:

De Besthmenerberg 1, Ommen

Referenties:

"De begeleiding is echt geweldig!"

Mark Zijdam
  • Bij zwemschool De Walvis is het voor elk kind een feest om te zwemmen!

  • Partners: